Aplikant – strażnik miejski

29 kwietnia, 2024
5100 - 5100

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    29 kwietnia, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    5100 - 5100
  • Wygasa
    28 maja, 2024

Opis stanowiska

– ochrona spokoju i porządku z miejscach publicznych;
– patrolowanie wyznaczonych terenów m. Wrocławia;
– ujawnianie sprawców wykroczeń w ramach posiadanych kompetencji;
– interweniowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia lub mienia;
– kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
– wykonywanie zdań na rzecz ochrony zwierząt;
– kontrolowanie utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
a) praca patrolowa w terenie;
b) praca w równoważnym systemie czasu pracy, 8 do 12 godzin dziennie, w tym w porze nocnej;
c) praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu (praca w niedziele i święta);
d) stawka wynagrodzenia zasadniczego: 5100 zł brutto;
e) dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od stażu pracy oraz za godziny nocne na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania;
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) na warunkach określonych w przepisach prawa;
g) premie i nagrody motywacyjne, w tym premia regulaminowa kwartalna 20%;
h) pakiet świadczeń socjalnych;
i) umowa o pracę na podstawie art. 25 ustawy o strażach gminnych.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres SMW, ul. Na Grobli 14/16, 50 – 421 Wrocław, w terminie do dnia 28.05.2024 r. do godziny 15:00, w zaklejonych kopertach z dopiskiem
“dotyczy naboru na stanowisko aplikanta – strażnika miejskiego”.
W ofercie należy podać imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail).
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone: testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata, test kompetencyjny i rozmowa kwalifikacyjna oraz badania lekarskie i psychologiczne. Kandydaci zaproszeni do poddania się testowi na sprawność fizyczną będą zobowiązani do okazania w dniu przeprowadzenia testu aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny rodzinnej lub lekarza internisty, stwierdzającego że kandydat może uczestniczyć w teście.

Zatrudnienie kandydatów, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji, przewiduje się w miesiącach czerwiec – lipiec 2024 r. Szkolenie podstawowe może się odbyć we Wrocławiu lub innym ośrodku szkoleniowym na terenie Polski.

Na pytania zainteresowanych odpowiadamy:
– tel.: 71 324 99 89, 71 327 15 81, 71 370 02 67;
– adres e-mail: [email protected] lub [email protected]

Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia, będzie można odebrać osobiście w SMW – ul. Na Grobli 14/16, referat organizacyjno-prawny i kadr pok. nr 15-16, do 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego na stronie BIP. Oferty nieodebrane w tym terminie zostaną protokolarnie zniszczone.

Oferta dostępna w sali F, E, C, H.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Straż Miejska Wrocławia, Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].