Kierownik – Sekcja wsparcia eksploatacji ZWSI RON – Wejherowo

18 marca, 2024
6500

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    18 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    6500
  • Wygasa
    30 kwietnia, 2024

Opis stanowiska

– nadzorowanie procesu eksploatacji użytkowej w ZWSI RON w 18WOG;
– administrowanie danymi podstawowymi na potrzeby Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej funkcjonującego w komórkach WOG
– realizowanie zadań I linii wsparcia dla użytkowników ZWSI RON z komórek wewnętrznych WOG;
– zapewnienie dostępu do usług resortowej sieci MILNET-Z w zakresie umożliwiającym efektywną eksploatację ZWSI RON w komórkach wewnętrznych WOG;
– nadzorowanie funkcjonowania Jednolitego Indeksu Materiałowego (JIM) w ZWSI RON 18WOG;
– prowadzenie szkolenia podstawowego dla użytkowników końcowych
z komórek wewnętrznych WOG w zakresie obsługi ZWSI RON;
– opracowanie i wdrożenie w komórkach wewnętrznych WOG procedur aktualizacji danych podstawowych ZWSI RON;
– realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego eksploatowanego Systemu Teleinformatycznego ZWSI RON;
– opracowywanie wniosków i propozycji w sprawie wykorzystania, modernizacji, utrzymania i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby funkcjonowania ZWSI RON w 18WOG;
– opracowywanie propozycji wyposażenia elementów systemu łączności
i informatyki w nowoczesny sprzęt na potrzeby ZWSI RON w 18WOG.

Wymagane dokumenty:
– CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
– kserokopie świadectw/dyplomów potwierdzających wykształcenie,
– kserokopie świadectw pracy,
– kserokopie zaświadczeń/certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach,
– inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach umiejętnościach,
– wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– wypełniona zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
– podpisana klauzula o przetwarzaniu danych osobowych.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wejherowo, Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo, powiat: wejherowski, woj: pomorskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].