Kierownik Sekcji – Sekcja Obsługi Infrastruktury – Grupa Zabezpieczenia Gdynia Babie Doły

18 marca, 2024
5500

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    18 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    5500
  • Wygasa
    30 kwietnia, 2024

Opis stanowiska

-nadzór i właściwą organizacja pracy personelu sekcji obsługi infrastruktury;
-prowadzenie ewidencji pracy pracowników;
-bezpośredni nadzór nad właściwą eksploatacją obiektów budowlanych
z wyłączeniem infrastruktury lotniskowej;
-obsługa stałych urządzeń technicznych;
-eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz zapewnienie:
a) niezawodność zasilania;
b) właściwe i terminowe wykonywanie pomiarów (skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, wielkości obciążeń, rezystancji uziemień
oraz badania dielektrycznego sprzętu ochronnego), zgodnie
z obowiązującymi czasokresami w przypadku braku możliwości wykonania pomiarów terminowe zgłoszenie do infrastruktury
18WOG potrzebę realizacji przedsięwzięć pomiarowych;
c) utrzymanie pomieszczeń ruchu elektroenergetycznego w należytym porządku i czystości oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych;
d) oznaczenia urządzeń energetycznych znakami stwierdzającym uzyskanie wymaganych atestów i certyfikatów, jeśli urządzenia takich oznaczeń wymagają;
-eksploatowanie systemu zaopatrzenia w wodę poprzez utrzymywanie urządzeń, przewodów i uzbrojenia w stałej sprawności dla zabezpieczenia normalnego zaopatrzenia odbiorców w wodę o właściwej jakości poprzez prowadzenie przeglądów i robót konserwacyjno remontowych;
-kontrolowanie pracy wodomierzy i prawidłowości ich eksploatacji przez porównywanie prowadzonych na bieżąco (w cyklach miesięcznych)
w rejestrze odczytów, zapisów dotyczących poboru wody w m3 oraz średniego dobowego rozbioru wody w danym miesiącu w celu wyeliminowania korzystania z uszkodzonego wodomierza;
-sprawdzanie stanu technicznego wodomierzy i zaworów odcinających
w czasie dokonywania odczytu;-eksploatowanie systemu odprowadzania poprzez utrzymywanie urządzeń, przewodów i uzbrojenia w stałej sprawności dla zapewnienia możliwości zrzutu ścieków w sposób ciągły i niezawodny;
-konserwacja i naprawa obiektów budowlanych w zakresie;
e) systematyczne przeprowadzanie przeglądów obiektów, stałych urządzeń technicznych i bieżące usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości;
f) dokonywanie przeglądów i badanie szczelności wewnętrznych instalacji sanitarnych, zewnętrznych sieci oraz urządzeń technicznych;
g) smarowanie mechanizmów i zabezpieczanie elementów budowlanych przed korozją;
h) naprawy pokryć dachowych z wymianą odcinków obróbek, rynien
i rur spustowych i powlekanie pokrycia dachów środkami konserwacyjnymi;
i) czyszczenie oraz naprawy urządzeń, sieci i studzienek kanalizacyjnych, instalacji i przyborów kanalizacyjnych, urządzeń ściekowych z wymianą pojedynczych elementów;
j) naprawy oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, połączone z regulacją skrzydeł okien i drzwi oraz wymianą uszkodzonych okuć i zamków łącznie ze szkleniem, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
k) drobne naprawy posadzek z wymianą okładzin posadzkowych;
l) usuwanie wybojów w nawierzchniach utwardzonych oraz wymiana nawierzchni chodnikowych, a także usuwanie drobnych uszkodzeń nawierzchni;
m) naprawa i wymiana zaworów czerpalnych, złącz, zaworów, sitek;
n) usuwanie nieszczelności przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazowych;
o) częściowe uzupełnianie instalacji wewnętrznych;
p) wymiana pojedynczych grzejników c.o.;
q) uzupełnianie, naprawa i wymiana osprzętu, instalacji elektrycznych, tablic rozdzielczych oraz rozdzielnic;
r) inne drobne naprawy.
-W przypadku braku możliwości wykonania powyższych prac konserwacyjnych zgłoszenia do infrastruktury 18WOG konieczność wykonania powyższych przedsięwzięć systemem zleconym.
-przeglądy i kontrole stanu technicznego sprawności obiektów budowlanych
i stałych urządzeń technicznych połączone z usuwaniem drobnych usterek
i uszkodzeń, wymianę zużytych części i regulowanie mechanizmów;
-nadzór nad wykonywaniem prac na wysokościach powyżej 2 m w celu utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym, sanitarnym, higienicznym i estetycznym;
-udział w komisyjnym odbiorze robót remontowych i przyjmowanie
w użytkowanie obiektów budowlanych;
-prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników wojska wykonujących obowiązki w warunkach szkodliwych;
-ściśle przestrzeganie zasad i przepisów w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ppoż..
Wymagane dokumenty:
-CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
-kserokopie świadectw/dyplomów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie świadectw pracy,
-kserokopie zaświadczeń/certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach,
-inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach umiejętnościach,
-wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-wypełniona zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
-podpisana klauzula o przetwarzaniu danych osobowych.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wejherowo, Zielona, 81-197 Gdynia, powiat: m. Gdynia, woj: pomorskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].