Lektor języka angielskiego

4 czerwca, 2024
4300 - 4300

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    4 czerwca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4300 - 4300
  • Wygasa
    24 czerwca, 2024

Opis stanowiska

Warunki pracy i płacy

Miejsce pracy: Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskie
Zakres obowiązków: Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka angielskiego na wszystkich formach kształcenia realizowanych w Akademii w wymiarze rocznym pensum 540 godz.;
udział w egzaminach ze znajomości języka angielskiego prowadzonych w Uczelni i poza nią, w tym opracowywanie materiałów egzaminacyjnych;
zabezpieczenie bieżącej działalności Uczelni w ramach posiadanych kompetencji językowych;
Uczestnictwo w przedsięwzięciach organizacyjnych i szkoleniowo-metodycznych realizowanych w Uczelni lub poza nią;
Podnoszenie własnych kwalifikacji związanych z wykonywaniem obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy.
Pełna dyspozycyjność i gotowość do pracy na studiach stacjonarnych (zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku.
Termin składania dokumentów: do 14.06.2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 24.06.2024 r.
Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Jawna Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. Początek pracy na stanowisku: 01 października 2024 r.
Dokumenty:
CV zawierające szczegółowy opis dorobku dydaktycznego;
list motywacyjny;
kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia;
dorobek dydaktyczny oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane i mile widziane;
oświadczenie kandydata, że Akademia Wojsk Lądowych będzie jego podstawowym miejscem pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1668);
oświadczenie kandydata że kandydat spełnia wymagania o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
oświadczenie kandydata o poddaniu się procedurze sprawdzającej (w przypadku kandydatury zagranicznej);
wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora-Komendanta;
powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub elektronicznie na adres [email protected] w tytule konkurs i nazwa stanowiska;
Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim. Dyplomy ukończenia studiów poza granicami kraju muszą być nostryfikowane przez uprawnione organy RP. Do świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, referencji, itp. wydanych w języku obcym muszą być dołączone ich tłumaczenia.
Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska.
Dodatkowe informacje:
1. w sprawach kadrowych tel. 261 658 392
2. w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków na oferowanym stanowisku tel. 261 658 192 (lub 261 658 312).
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zadaniowy system czasu pracy w godzinach od 7.30-20.00

Oferta w sali: C

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję: NIE
Wymiar etatu: Pełen etat
Zmianowość: inna
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Liczba godzin pracy w miesiącu:
Data rozpoczęcia: 01.10.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto: od 4 300 do 4 300 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód: lektor języka obcego
Zapewnienie wyżywienia: NIE
Zapewnienie zakwaterowania: NIE
Zatrudnienie od zaraz: NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski: NIE

Wymagania

Wymagania konieczne

Zawody: Lektor języka obcego
Staże:
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Języki:
Uprawnienia:

Wymagania pożądane

Zawody:
Staże:
Wykształcenie:
Języki:
Uprawnienia:

Wymagania dodatkowe

Zawody:
Staże:
Wykształcenie:
Języki:
Uprawnienia:

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka angielskiego na wszystkich formach kształcenia realizowanych w Akademii w wymiarze rocznym pensum 540 godz.;
udział w egzaminach ze znajomości języka angielskiego prowadzonych w Uczelni i poza nią, w tym opracowywanie materiałów egzaminacyjnych;
zabezpieczenie bieżącej działalności Uczelni w ramach posiadanych kompetencji językowych;
uczestnictwo w przedsięwzięciach organizacyjnych i szkoleniowo-metodycznych realizowanych w Uczelni lub poza nią;
podnoszenie własnych kwalifikacji związanych z wykonywaniem obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy.

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:
posiadanie co najmniej tytułu magistra filologii angielskiej/lingwistyki stosowanej lub posiadanie tytułu magistra (równorzędny) i SPJ 4444 z języka angielskiego;
posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, np. ukończenie studiów w specjalności nauczycielskiej lub ukończenie kursu pedagogicznego;
w przypadku kandydatów będących rodzimymi użytkownikami języka angielskiego: ukończenie studiów wyższych w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych oraz ukończenie kursu przygotowującego do nauczania języka angielskiego jako języka obcego, np. CELTA lub równorzędnego; takie osoby powinny dodatkowo posługiwać się językiem polskim na poziomie funkcjonalnym;
pełna dyspozycyjność i gotowość do pracy na studiach stacjonarnych (zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00-19.25), nauczyciel nie ma wpływu na swój rozkład zajęć;
komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole;
nienaganna postawa etyczna i zdyscyplinowanie;
znajomość współczesnych metod nauczania języków obcych;
kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o:
– zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą,
– nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby.
Dodatkowe kompetencje:
doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego, w tym ze studentami w uczelni wyższej;
doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego z zakresu bezpieczeństwa narodowego lub zarządzania lub inżynierii bezpieczeństwa lub logistyki lub wojskowości;
doświadczenie w zakresie przygotowywania do egzaminów ze znajomości języka angielskiego wg STANAG 6001;
posiadanie uprawnień egzaminatora do egzaminów STANAG 6001, FCE, CAE, CPE, TELC, IELTS lub innych;
posiadanie kwalifikacji i doświadczenia w nauczaniu języka polskiego dla obcokrajowców; doświadczenie w zakresie wykonywania tłumaczeń.

Pozostałe dane

Liczba miejsc pracy: 1
w tym dla niepełnosprawnych: 0
Data dodania:
Data aktualizacji:
Data ważności: 24.06.2024
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
Numer oferty: StPr/24/2265

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].