Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    28 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    5000
  • Wygasa
    27 sierpnia, 2024

Opis stanowiska

Warunki pracy i płacy

Miejsce pracy: Poznańska 131A, 05-850 Ożarów Mazowiecki, powiat: warszawski zachodni, woj: mazowieckie
Zakres obowiązków: Praca socjalna. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, z pieczy zastępczej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej. Przygotowywanie decyzji administracyjnych. Sporządzanie okresowych sprawozdań (opisowych) z realizacji zadań. Pomoc osobom posiadającym statut uchodźcy lub ochronę uzupełniającą: opracowywanie indywidualnych programów integracyjnych, realizacja indywidualnych programów integracyjnych. Weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Wydawanie decyzji dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych na podstawie przepisów obowiązującycj przed dniem 1 stycznia 2004 r. Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję: NIE
Wymiar etatu: Pełen etat
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Liczba godzin pracy w miesiącu: 160
Data rozpoczęcia: 28.05.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto: od 5 000 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód: pracownik socjalny
Zapewnienie wyżywienia: NIE
Zapewnienie zakwaterowania: NIE
Zatrudnienie od zaraz: NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski: NIE

Wymagania

Wymagania konieczne

Zawody:
Staże:
Wykształcenie:
Języki:
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B

Wymagania pożądane

Zawody:
Staże:
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Języki:
Uprawnienia:

Wymagania dodatkowe

Zawody:
Staże:
Wykształcenie:
Języki:
Uprawnienia:

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
– pedagogika,
– pedagogika specjalna,
– politologia,
– polityka społeczna,
– psychologia,
– socjologia,
– nauki o rodzinie.
4. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt.3.

Posiada:
– obywatelstwo polskie,
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
– znajomość przepisów dotyczących pomocy społecznej i samorządu terytorialnego,
– znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (word, Excel).

Wymagania dodatkowe:
– mile widziana praktyka na podobnym stanowisku,
– znajomość ustawy o pomocy społecznej,
– znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– prawo jazdy kategorii B,
– możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych,
– komunikatywność,
– kreatywność,
– odporność na stres,
– umiejętność pracy w zespole.

Pozostałe dane

Liczba miejsc pracy: 1
w tym dla niepełnosprawnych: 0
Data dodania:
Data aktualizacji:
Data ważności: 27.08.2024
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
Numer oferty: StPr/24/0348

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM, Poznańska 131A, 05-850 Ożarów Mazowiecki, powiat: warszawski zachodni, woj: mazowieckie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].